Golem Slasher

The golems is coming! SLASH Them!

Slash them to kill